Chứng nhận quản lý chất lượng và môi trường

Quy trình sản xuất tại các nhà máy của CO International đều tuân theo các quy chuẩn về quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường. CHúng tôi đều đã đạt được các chúng nhận về quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

 

2016-12-31